http://www.cumhurkilincer.com/istanbul-spinal-toplantilari-spscg-8-ekim-2014-dejeneratif-lomber-skolyozda-fuzyon.htm

Dejeneratif Lomber Skolyozda Füzyon

Dr. Cumhur KILINÇER Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Öğrenim Hedefleri

1. Dejeneratif lomber skolyozla deformitesiz lomber spondiloz

ve dar kanalin ayrimi konusunda uyanık olmak

2. Dejeneratif lomber skolyozdaki patolojiyi tanımlayabilmek ve sorunların nedenlerini sayabilmek

3. Füzyonun gerekli olduğu olguları tanımlamak

4. Füzyon tekniğini uygun şekilde seçebilmek

5. Füzyonun risklerini ve dezavantajlarını sayabilmek

Düzey

“Orta’’ ve ‘’İleri’’: Asistan ve Uzman, Uzman+

Süre

60 + 14 Slayt, 20 + 5 dak

Dejeneratif Lomber Skolyoz

Koronal planda dizilim bozukluğunun (>10° eğrilik) eşlik ettiği bir lomber dejeneratif hastalık

Bir kronik (glasyal) İNSTABİLİTE hastalığıdır, minimal eğriliklerle giden sıradan spondiloz ve stenoz olgularından ayrılmalıdır

OLGU

54y, K

Bel ve her iki bacak ağrısı

NM normalYapılan Tedaviler

10 kilo verdi, egzersiz yaptı, FTR gördü

2009: Epidural steroid enjeksiyonu

6 Ay ağrısız

2010: Epidural steroid enjeksiyonu

3 ay ağrısız

2010: Epidural steroid enjeksiyonu

1 ay ağrısız

2011


Tedavi ?

Konservatif

Cerrahi

Teknik?

2009 2011

Dejeneratif Lomber Skolyoz

Koronal planda dizilim bozukluğunun (>10° eğrilik) eşlik ettiği

bir lomber

dejeneratif hastalık

2


Patofizyoloji

Disk yüksekliklerinde azalma

Ligamantöz gevşeme

Faset dej. ve yetmezliği

Anormal hareket, instabilite

Asimetrik yüklenme, asimetrik

dejenerasyon

Deformite

‘’Deformite deformiteyi çağırır’’

(M) Eğilme Momenti


Deformite deformiteyi çağırır

Dejeneratif Lomber Skolyoz

Deformite ilerleyicidir

Yılda 1 ila 6 derece (ort. 3°) artar

İlerleyen deformite

Foraminal ve lateral reses stenozu

Osteofitler

Faset artropatileri

Bazı olgularda ilerleme segmental ya

da global olarak durabilir

Faset artrozu

Vertebra gövdesinde osteofitler

Dejeneratif Lomber Skolyoz

3 klinik tablo

Asemptomatik

Minimal semptomlar

İleri semptomlar ve sakatlık

(disabilite)

Klinik Tablo

50-60’lı yaşlarda

hasta

Spinal stenoz benzeri bulgular

Bel ağrısı

Bacak ağrısı

KladikasyonDejeneratif Lomber Skolyoz

Spinal stenoz ve dejeneratif skolyozun

ayrımı (prognoz ve tedavileri farklı)

Skolyozun eşlik etmediği dejeneratif spinal stenozlarda hasta ayaktayken öne eğilerek semptomları hafifletebilir

Dejeneratif skolyozda ise semptomlar ancak yatınca ya da oturup vücut kollarla desteklenirse azalır

Dejeneratif Lomber Skolyoz

Deformite prensipleri çerçevesinde değerlendirilir

Muayene

Radyolojik değerlendirme

Dejeneratif Lomber Skolyoz

Muayene

Çıplak hasta, global değerlendirme

Baş-Omuz-Pelvis dengesi

Bacak uzunlukları

Dejeneratif Lomber Skolyoz

Radyolojik değerlendirme

Uzun kaset (26’’) filmler

Ayakta ve yatarak

Eğrilik (Cobb) ve fleksibite

ölçümü

Koronal ve sagittal denge

Spinopelvik parametreler

PI-LL

Radyolojik bulgular

Apeks L2 ya da L3’de

Rotasyon, laterale kayma

(derecelendirilir)

Genellikle oldukça fleksibl, üstte kompansatuvar eğrilik kısa ve pek az

Lomber hipolordoz

Osteofitler (cerrahi

planlamada önemli)

Diagnostik enjeksiyonlar

Ağrı üreten patolojilerin tanınması için

Faset, medial dal blokları

Selektif kök blokları

Diskografi


Cerrahi Endikasyonlar

Konservatif tedavinin başarısız kalması

İlerleyici nörolojik defisit

> 30–40° lomber eğrilik ve/veya ≥ 6 mm laterale kayma

Belirgin koronal veya sagittal denge bozukluğu

Takipte eğriliğin (10° den fazla) ve kaymanın

(>3 mm) ilerlemesi

Cerrahinin Amaçları

• Ağrıyı gidermek
• Spinal dengeyi (özellikle sagittal) sağlamak
• Solid füzyon

• İmplant yetmezliği olmaması için

Kararın bileşenleri

Semptomların şiddeti: Yok, Hafif, Şid d e tli .

Semptomların tipi: Bel ağrısı, bacak ağrısı, kladikasyon

Skolyozun morfolojisi: Eğrilik ve kayma derecesi

Skolyozun ilerleme hızı

Hastanın yaşı ve genel durumu, komorbiditeler

Hastanın yaşam aktivitesi ve beklentisi

Semptomların tipi

Bel ağrısı

Disk kökenli, Faset kökenli (daha sık)

Deformite/İnstabilite kökenli

Laterale kayma ve sagittal imbalans bel ağrısının şiddetiyle yakından ilişkilidir

Bel ağrısı ön planda gelen semptomsa

(semptomların >%50) stabilizasyon gerekir


Semptomların tipi

Bacak ağrısı

Genellikle konkavite tarafında

Karşı tarafta ağrı, daha ağır bir tabloyu gösterir

Bacak ağrısı (bel ağrısız) ve kladikasyon

dekompresyonla tedavi edilebilir (enstrumansız)

Özellikle santral stenozlar

Lateral reses stenozu açılırken faset hasarı olabileceğinden stabilizasyon gerekebilir

Foraminal (exit zone) stenoz stabilizasyon gerektirir


Deformite ilerlemesi için risk faktörleri

Cobb açısı > 30°

Grade II’den fazla apikal vertebra rotasyonu

Laterale kayma > 6 mm

Krista çizgisinin L5 seviyesini kesmesi

Lenke-Silva Operasyon Düzeyleri

I: Yalnızca dekompresyon

II: Dekompresyon ve kısıtlı posterior füzyon

III: Dekompresyon ve tüm lomber eğriliği içeren füzyon

IV: Dekompresyon ve anterior-posterior füzyon V: Enstrumantasyonun torasik bölgeye uzatılması VI: Deformiteler için osteotomi eklenmesi


Düzey I Tedavi

Sadece dekompresyon

Santral stenoza bağlı kladikasyonda

Şartlar

Anterior osteofitler mevcut

2mm den fazla kayma yok

Sagittal/koronal balans iyi

Bel ağrısı ve deformiteye bağlı yakınmalar minimal

Eğrilik < 30°

Torasik hiperkifoz ve imbalans yok

Prognoz: Deformitenin ilerlemesiyle sonuçlanabilir, restenoz sıktır


Düzey II Tedavi

Geniş ve stabilizasyonu bozan dekompresyonda,

dekompresyon seviyeleri stabilize edilir

Şartlar

Eğrilik <30°

2 mm den fazla kayma yok

Dekompr. alanında anterior osteofitler yok

Sagittal balans iyi

Prognoz: Komşu segment dej. sıktır

48y, K

Pilates

Öğretmeni

Şiddetli bel ağrısı


Tedavi ?

Düzey III Tedavi

Gerekli dekompresyonu takiben tüm lomber eğriliğe posterior stabilizasyon uygulanır

Alt lombere TLIF genellikle gerekir

Bu hastalarda

Eğrilik > 30°

Kayma > 2 mm

Operasyon alanında anterior osteofitler yok

Koronal ve sagittal balans iyi


Tedavi ?

Konservatif

Cerrahi

Teknik?

Yapılan Ameliyat

T12-L5 tp fiksasyon

L4 laminektomi ile L3-L4 ve L4-L5 mesafelerinin dekompresyonu

Posterolateral grefleme

3 yıllık takipte sorunsuz

Düzey IV Tedavi

Anterior-posterior stabilizasyon uygulanır

Şiddetli foraminal stenozlu, bel ağrılı ve hafif sagittal imbalanslı hastalarda uygundur

Anterior füzyonun avantaları

Lomber hipolordoz ve sagittal imbalansta lordoz

restorasyonuna yardım eder

Foraminal stenozda indirekt dekompr. sağlar

Psödoartroz riskini düşürür (diabetik, sigara kullanan veya

osteoporotik hastada)

Şartlar

Anterior osteofitler, torasik hiperkifoz ve 2 mm den

fazla kayma olmamalı

Düzey V Tedavi

Enstrumantasyon torasik eğriliği de içerir

Önceki basamaklardaki özellikleri sağlayan, ek olarak torasik hiperkifozu ve/veya torasik dekompansasyonu olan hastada

Sagittal ve/veya koronal imbalansda

Eğriliğin fleksibl olması lazımdır (Değilse: Düzey VI)

Düzey VI Tedavi

Bending filmlerinde deformitenin %30 dan az düzelmesi eğriliğin rijid olduğunu gösterir ve balansı sağlamak osteotomi gerektirir

Gerekli dekompresyon yapıldıktan sonra hedeflenen korreksiyonu sağlayacak şekilde bir osteotomi yapılır ve bölge stabilize edilir

Osteotomi

Hastanın postür dengesini sağlar

Metal-kemik yüzeyine düşen yükü azaltarak implant

yetmezliği riskini düşürür

Olgu

• 64y, K

• Bel ve her iki bacak ağrısı

• NM normal

Yapılan Ameliyat: L1-L5 dekompesyon + transpediküler stabilizasyon

Bel ağrısı, bacaklarında güçsüzlük,

3/5 paraparezi, üriner retansiyon
1. Op: Torakotomiyle T12-L1 diskektomi

2. Op: T10-L5 revizyon,

Komplikasyonlar

Ortalama %10 major komplikasyon

Sagittal balansın düzeltilmesini gerektiren

osteotomili uzun segment fikasasyonlarda %70 !

Sistemik sorunlar: MI, Pnömoni, ileus, Üriner

enfeksiyon, Süperior mezenter arter sendr.

Venöz tromboembolizm sıktır ve sonuçları

ağırdır

Pulmoner emboli (%1-20)

İnfeksiyon: (%0,5-0.8)

Nörolojik defisit (% 0,5-5)


Komplikasyonlar

İmplant yetmezliği, komşu segment dej. ve

bileşke kifozu

Psödoartroz (%5-25)

En sık posterior füzyonda (%15)

En sık yerler: L5-S1, torakolomber bileşke

Risk faktörleri

Sigara içme

Osteoporoz

Yaş >55

Kifoz >20 derece

> 5cm pozitif sagittal balans

Kalça artriti

Son Söz

Füzyon dejeneratif lomber skoyozda sorunun kökenine inen en radikal, ancak en invazif çözümdür

Füzyon son çare olmalıdır ve ancak ileri semptomatik

hastalara önerilmelidir

Füzyon tekniğine karar verirken mevcut stabilite derecesi ve dekompresyondan sonra ne kadar yatrojenik stabilite yaratılacağı hesaba katılır

Yeterli dekompresyon, lomber lordoz ve koronal/sagittal balansın sağlanması skolyozun korreksiyonundan daha önemlidir

... teşekkür ederim.

Soru / Yorum ?

E-mail: ckilincer@hotmail.com